Αποτελέσματα προκήρυξης 5 θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

1. Πίνακας Επιλεχθέντων

2. Πίνακας Κατάταξης

3. Πίνακας Αποκλειόμενων

4. Συνολική Ονομαστική Κατάσταση συμμετεχόντων

Pin It