Προκήρυξη ΣΟΧ 2/2016 - 5 θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Καλαμπάκας για κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών σε παιδικούς σταθμούς

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας, σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου, καθώς και σε όλους τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου η κάτωθι  ανακοίνωση :

  1. ΣΟΧ2/2016 με υπ. αριθ. πρωτ. 17008/5.10.2016 κατόπιν της  αριθ. πρωτ. 19024/13.10.2016 έγκρισης ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων στον Δήμο Καλαμπάκας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα

 

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

 Διάρκεια_Σύμβασης  

Αριθμός ατόμων

101 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 9 μήνες και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2017 2
102 ΔΕ Μαγείρων 9 μήνες και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2017 1
103 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 9 μήνες και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2017 2

 

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων της ανωτέρω ανακοίνωσης ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσής της (τελευταία δημοσίευση στις 18/10/2016). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 31/10/2016.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δήμου. Παρακαλούμε να δημοσιευθεί/μεταδοθεί ειδησεογραφικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

XΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ 

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτική ανακοίνωση

2. Έντυπο αίτησης

3. Παράρτημα εποχικό

Pin It