Παράταση προθεσμίας αποσφράγισης προσφορών της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 13015/10.08.2021 Διακήρυξης για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων» (Σ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 136291

 diamrxeio

 

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της αναγραφομένης στο 1ο Σχετικό, απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στα πλαίσια της διενέργειας του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας άνω των ορίων με ΣΑ 136291 στο ΕΣΗΔΗΣ και τίτλο «Εξειδικευμένη βελτίωση και συντήρηση αγωνιστικού χώρου στο Καστράκι του Δήμου Μετεώρων» και κατόπιν του 2ου Σχετικού με το οποίο ενημερώνεται η Υπηρεσία ότι το Υποσύστημα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών θα τεθεί εκτός λειτουργίας από Τετάρτη 15.12.2021 έως Τρίτη 21.12.2021 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού κατά πέντε (5) ημέρες.

Ως συνέπεια ο χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού στον διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφορών www.promitheus.gov.gr διαμορφώνεται ως κάτωθι :

Νέα καταληκτική  ημερομηνία αποσφράγισης του Διαγωνισμού ορίζεται η 22η -12-2021 Ημέρα: Τετάρτη και ώρα 9.30                                                                  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

 

Σχετικά Έντυπα:

1.Παράταση

 

Pin It