Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού πυροπροστασίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τετράμηνη απασχόληση)

 diamrxeio

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Τετράμηνη απασχόληση)

Ο Δήμος Μετεώρων Ν. Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και ύστερα από την υπ’ αριθ. 218/2021 (ΑΔΑ:ΨΟΓΗ46ΜΜΥΗ-43Ψ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων ,  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τρία  (3) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  με σκοπό  την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας.:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΟΔΗΓΟΣ

ΤΡΑΚΤΕΡ )

 

 

1

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ),  β) άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική.
γ) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας


ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α)  Άδεια οδηγού γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ),   β) άδεια οδήγησης επαγγελματική ή ερασιτεχνική

 γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο  τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών,  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας χειριστή.

4 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2

 1.Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/1997).

2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας

4 ΜΗΝΕΣ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
  4. Φωτοαντίγραφο της απαιτούμενης άδειας οδήγησης.
  5. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) όπου απαιτείται.
  6. Φωτοαντίγραφο της απαιτούμενης άδειας χειριστή μηχανημάτων έργου.
  7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
  8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί στον Δήμο μας με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων ( www.dimosmeteoron.com) και θα τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό Κατάστημα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο Μετεώρων (Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, τηλ: 2432350216) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (Από 31/7/2021 έως  04/8/2021).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Θεόδωρος Γ. Αλέκος 

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Ανακοίνωση ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 2. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

3. Υπεύθυνη Δήλωση 1

4. Υπεύθυνη Δήλωση 2

 

Pin It