Προκήρυξη ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού: "ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΥ Ι. ΖΙΩΓΑ"

 diamrxeio

 

 

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)

Ο Δήμαρχος Μετεώρων

προκηρύσσει

τη με συνοπτικό διαγωνισμό δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΟΥ Ι. ΖΙΩΓΑ», προϋπολογισμού 47.949,45 ευρώ (με το Φ.Π.Α. 24%), η χρηματοδότησή του είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμπάκας υπό του Κ.Α.64-7341.009 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : α) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και

β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και εμπειροτέχνες (Οικονομικούς Φορείς) να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαμβάνοντας υπόψη την Αρ. Πρωτ. 3590/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στα Γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Μετεώρων έως 10/8/2021 και ώρα 12.00 π.μ.

 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία Οδοποιίας βάση του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008 και αφορά την αποπεράτωση οδού Ι. Ζιώγα.

Κωδικός CPV : 45233120-6

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι εκσκαφές με επιμέλεια για την επαρκή στήριξη της οδού , κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο όριο των ιδιοκτησιών και κατασκευή του οδοστρώματος σε συνέχεια του υπάρχοντος..

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 47.949,45 Ευρώ και αναλύεται σε :

Δαπάνη Εργασιών : 28.495,88 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) : 5.129,26 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 5.043,77 € , που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) Ν. 4412/2016,

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) : 9.280,54 €

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν :

- Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε εργασίες κατηγορίας οδοποιίας Α1 τάξης και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

- Καθώς και Εργοληπτικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. αλλά μπορούν να αναλαμβάνουν, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε και σε κοινοπραξία μεταξύ τους την κατασκευή μικρών δημοσίων έργων αντίστοιχης κατηγορίας και προϋπολογισμού με του περιγραφομένου έργου στην παρούσα διακήρυξη, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 105 και 106 του ν. 3669/2008 και εφόσον είναι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα, που τηρούνται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζομένους και τα Τεύχη Δημοπράτησης διατίθενται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Μετεώρων, Οδός Ευθυμίου Βλαχάβα 1 – Τ.Κ. 422 00 Καλαμπάκα, πληροφορίες κ. Τσόγιας Χρίστος, τηλ.: 2432350292, fax: 2432350293, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης διακήρυξης (πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν από της Υπηρεσία) υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου Μετεώρων www.dimosmeteoron.com. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Καλαμπάκας (www.dimosmeteoron.com)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Διακήρυξη

2. Περιληπτική Διακήρυξη

3. ΕΕΕΣ

4. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (word)

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (word)

6. Προϋπολογισμός (excel)

7. Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής (word)

8. Τιμολόγιο (word)

 

 

Pin It