Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΛΕΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2028»

 diamrxeio

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΛΕΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2028»

 

 1. Ο Δήμος Μετεώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη προστασίας και διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Κλεινού Κοινότητας Κλεινού του Δήμου Μετεώρων περιόδου 2019-2028» με προεκτιμώμενη αμοιβή 73.416,64€ (πλέον ΦΠΑ 24%).

CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€)

77231300-1

24 Δασικές Μελέτες

59.206,97

 

Φ.Π.Α. 24%

14.209,67

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

73.416,64

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Διεύθυνση: Δήμος Μετεώρων Τόπος υποβολής προσφορών: Καλαμπάκα, Τ.Κ. 42200 Τρίκαλα, Ελλάδα.
 1. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 16/4/2021 στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων: dimosmeteoron.com Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως την 26/04/2021, παρέχονται το αργότερο έως την 29/04/2021. 
 1. Πληροφορίες: Στο τηλέφωνο 2432350283, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Τσιομπίκας Αχιλλέας,
 1. Παραλαβή προσφορών: Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 6/05/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ..
 1. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 Δασικές Μελέτες και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 1. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
 1. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα : Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστον στέλεχος δωδεκαετούς εμπειρίας.
 1. Απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητας: Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 24 (Δασικές Μελέτες), πτυχία τάξεων Γ΄ και άνω.
 2. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται.
 1. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑ 64-7413.008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Μετεώρων.
 1. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 1. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
 1. Δημοσιότητα: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων www.dimosmeteoron.com. Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων.
 1. Κατακύρωση: Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Περιληπτική Διακήρυξη

2. Αναλυτική Διακήρυξη

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

4. Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. ΤΕΥΔ (pdf & word)

6. Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής

7. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων Μελέτης

 

Pin It