Περιληπτική Διακήρυξη Αποκομιδής Απορριμάτων Ασπροποτάμου Κλεινοβού

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμπάκας σύμφωνα με το ΠΔ 28/1980 και τον Ν.3463/2006, με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Ασπροποτάμου και Κλεινοβού του Δήμου Καλαμπάκας», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 197.365,16€ πλέον Φ.Π.Α. 25.657,47€, τελικός προϋπολογισμός 223.022,63 €.
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 3.947,30€.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 26/2/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ.  ώρα λήξης 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου Καλαμπάκας, οδός Ε. Βλαχάβα 1Τ.Κ 42200, τηλ 2432350255 .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:
•    Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα του αντικειμένου του διαγωνισμού.
•    Διαθέτουν Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με εκδούσα Αρχή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (σύμφωνα με την αριθ. 129043/4345/08.07.2011 Εγκύκλιο του Υπ.Ε.Κ.Α.).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλέφωνο: 2432350255.
                                    
                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ                                      
                                                                                                          

Pin It