Προκήρυξη ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δ. Καλαμπάκας εκτιμώμενης αξίας 315.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. (καθαρή αξία 254.032,27 €)

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Μετεώρων , Δ/νση Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας, Ταχ. Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 42 200 Καλαμπάκα, Τηλ. 2432350200, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Ιστοσελίδα: www.dimosmeteoron.com

2) Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής.

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.dimosmeteoron.com.

4) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή[1] για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

6) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

- Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 17/01/2019 ημέρα Πέμπτη προσωρινός αριθμός αναφοράς  2019/S 014-028156

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/01/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 π.μ.

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26/02/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59 μ.μ.

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 04/03/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:69704,69725,69726,69729,69730,69731,

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ(8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 με χρηματοδότηση από πιστώσεις του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (αριθ. εναρ. έργου 2017ΣΕ05500010)

11) Εγγυήσεις:

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής[2], για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μόνο για το προσφερόμενο είδος ή τα είδη για τα οποία συμμετέχει χωρίς το Φ.Π.Α.

  • Αναλυτικά τα απαιτούμενα ποσά αριθμητικά και ολογράφως της εγγύησης συμμετοχής ανά είδος συμμετοχής έχουν ως κάτωθι:

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ (€) ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ

Α1

900,00

Εννιακόσια

Α2

1.759,00

Χίλια επτακόσια πενήντα εννέα

Α3

890,00

Οκτακόσια ενενήντα

Α4

900,00

εννιακόσια

Α5

496,00

Τετρακόσια ενενήντα έξι

A6

136,00

Εκατόν τριάντα έξι

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στο site του Δήμου www.dimosmeteoron.com, ενώ η παρούσα περίληψη στις εφημερίδες, το διαύγεια και τον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σχετικά Αρχεία:

1. Διακήρυξη

2. Μελέτη

3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Aρχείο PDF - Αρχείο DOCX)

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TMHMA 1

5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TMHMA 2

6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TMHMA 3

7. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TMHMA 4

8. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TMHMA 5

9. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TMHMA 6

 

 

Pin It