Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη για νομικά θέματα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης  Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Μετεώρων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/2007)

3.Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκαν με άρθρο 213 του Ν.4555/2018.

4.Την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣΑ.Η.Δ.

5.Τις διατάξεις του άρθρ. 45 παρ. 2 του Ν.3979/2011

3.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μετεώρων

5.Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε νομικά  θέματα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή ενός Ειδικού Συνεργάτη για νομικά θέματα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αντικείμενο της εργασίας του είναι η παροχή συμβουλών, η διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων γραπτά ή προφορικά επί θεμάτων νομικής φύσεως, συμβουλευτικό έργο σχετικά με δικαστικές αποφάσεις, αγωγές, παροχή υπηρεσιών μέσα στον κύκλο των γνώσεων σε θέματα νομικά.

Καλούμε  τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα παραπάνω προσόντα και τα οποία θα κατατεθούν μόνο κατά τον διορισμό .

β) Πτυχίο Πανεπιστημίου Νομικής  Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

γ) Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποδεικνύεται  με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.
Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, εντός πέντε ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο, στο Πρωτόκολλο  του Δήμου (Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαμπάκα)  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α)  Αίτηση

Β)  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Γ)  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Δ)  Επικυρωμένο αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών

Ε)  Αποδεικτικά εμπειρίας

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα τους.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την  ανωτέρω θέση (παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007). Μπορεί να γίνει και με απόσπαση από Δήμο ή άλλη Δημόσια υπηρεσία

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας του Δημάρχου.

Ο επιλεχθείς αν δεν εκτελεί τα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκε, η θητεία του θα είναι μικρότερη με απόφαση του οργάνου που έκανε την πρόσληψη. Τα καθήκοντά τους και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας τους ορίζονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007.

Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (τηλ. 2432350252) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα «EΡΕΥΝΑ»  την  5/10/2018 να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας,  να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Pin It