Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων (αρθρο 13 του ν. 344/1976)

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται :

1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

  • Δικαστική απόφαση

  • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα

  • Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση

2. Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του ληξιαρχικού γεγονότος.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν

  • Έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση

3. Με άδεια Ληξιάρχου, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική πράξη και αφορούν στον τονισμό ή σε γραμματικούς κανόνες με την προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το σφάλμα και την αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος τη διόρθωση

Pin It