Δήλωση Ονοματοδοσίας (άρθρο 25 ν. 344/1976)

Το όνομα του παιδιού καταχωρείται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης ύστερα από δήλωση των γονέων του που ασκούν την γονική μέριμνα ή του ενός από αυτούς, εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ.

 Η Δήλωση ονοματοδοσίας είναι αμετάκλητη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αστυνομικές ταυτότητες και των δύο γονέων

  • Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο επιθυμούν να δοθεί στο παιδί

Σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας:

  • Διαβατήρια και των δύο γονέων

  • Άδειες διαμονής και των δύο γονέων

Αν η Ληξιαρχική πράξη γέννησης είναι αλλού, συντάσσεται έκθεση στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας, η οποία αποστέλλεται στο ληξιαρχείο όπου είναι καταχωρημένη η ληξιαρχική πράξη γέννησης (απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γέννησης του άλλου ληξιαρχείου).

Pin It