Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 - Πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου, η κάτωθι  ανακοίνωση:

 ΣΟΧ1/2018 με υπ. αριθ. πρωτ. 19536/26-10-2017 κατόπιν της  αριθ. πρωτ. 20696/2017//1/2018/2-2-2018 έγκρισης ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καλαμπάκας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κωδικός θέσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

101

ΔΕ Οδηγοί Οχημάτων

8 μήνες

4

102

ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

8 μήνες

2

103

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου (μηχανικό σάρωθρο-σκούπα)

8 μήνες

1

104

ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου

( JCB )

8 μήνες

3

105

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

8 μήνες

13

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων της ανωτέρω ανακοίνωσης ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσής της (τελευταία δημοσίευση στις 5/2/2018). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 15/2/2018.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Pin It