Ανακοίνωση ΣΟΧ3/2017 - Πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Καλαμπάκας και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου, η κάτωθι  ανακοίνωση:

 ΣΟΧ3/2017 με υπ. αριθ. πρωτ. 18376/12-10-2017 κατόπιν της  αριθ. πρωτ. 19077/2017/1/2017/6-12-2017 έγκρισης ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Καλαμπάκας με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός

θέσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΠΕ Διοκητικού

8 μήνες

5

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων της ανωτέρω ανακοίνωσης ανέρχεται σε δέκα ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσής της (τελευταία δημοσίευση στις 12/12/2017). Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 22/12/2017.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δήμου.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

 

Σχετικά Αρχεία:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ
Pin It