Προκήρυξη διαγωνισμού για «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017- 2018»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας-προμήθειας  «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017- 2018» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 74.291,97

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης .  Η διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με τα άρθρα 116 και 117 του Ν.4412/2016 είναι ο συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  αποκλειστικά βάσει τιμής.

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας στην οδό Ευθ. Βλαχάβα 1, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.  Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της παροχής υπηρεσίας ή της προμήθειας ή σε οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών ανά ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας, σε μία ή σε περισσότερες ομάδες της υπηρεσίας ή και της προμήθειας όπως αυτές αναφέρονται  στην αριθμ. 12/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας .

Στον διαγωνισμό  δικαίωμα συμμετοχής έχουν

Για την παρούσα υπηρεσία και την προμήθεια  γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό οι παρακάτω οικονομικοί φορείς:

α) Έλληνες Πολίτες ή αλλοδαποί

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

γ) Συνεταιρισμοί

δ) Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα  ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Ο οικονομικός φορέας να διαθέτει την απαιτούμενη καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δηλαδή εγγραφή σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στη χώρα εγκατάστασής του (για την Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εγγραφή του στο εν λόγω μητρώο και το αντικείμενο δραστηριότητάς του.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εργασίας που προϋποθέτει άμεση επίλυση των βλαβών που ενδέχεται να προκύψουν αλλά και επιτόπιες εργασίες επί 24ώρου βάσεως καθώς και για οικονομικούς λόγους -δεδομένου ότι μια μεγάλη απόσταση θα καθιστούσε ασύμφορη την μετακίνηση των οχημάτων- θα πρέπει η έδρα των εγκαταστάσεων των ιδίων ή των νομίμων συνεργατών τους που θα επιφορτίζονται με την επισκευή των οχημάτων - μηχανημάτων να βρίσκεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 χιλ. από την έδρα του Δήμου.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ  και στο site του Δήμου www.kalabaka.org

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας, οδός Ευθ. Βλαχάβα 1 στα τηλέφωνα 2432350292 και 2432350293. καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kalabaka.org όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτική Διακήρυξη

2. Ειδική Συγγραφή

3. Μελέτη

4. ΤΕΥΔ

Pin It