Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2017 - 6 θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Καλαμπάκας για κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών σε παιδικούς σταθμούς

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ:

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Pin It