Διακήρυξη Προμήθειας υγρών καυσίμων οικ. ετών 2017 - 2018

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 195/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Την υπ’ αριθμ. 158/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007)
4. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ειδικότερα το άρθρο 158 παράγραφος 1δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (Διεθνής) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και της Α/θμιας & Β/θμιας σχολικής επιτροπής και καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Καλαμπάκας, για τα έτη 2017-2018, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης).

Κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 

Συνολικός προϋπολογισμός προμήθειας 490.438,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και το Φ.Π.Α. 24%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 7-9-2017 και ώρα 07:00:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-10-2017 και ώρα: 18:00:00.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες. Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Καλαμπάκας.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ. Επειδή τα είδη είναι διαιρετά σε ομάδες και επιτρέπεται από την διακήρυξη κατάθεσης προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες, γίνεται δεκτή η προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στη συνολική αξία του είδους της ομάδας, η δε προσφορά περιορίζεται στην ομάδα ή στις ομάδες που καλύπτονται από την εγγύηση αθροιστικά.

  Συνολική
δαπάνη €
Καθαρό
Ποσό 
ΦΠΑ
24% 
 Εγγύηση 1%
επί του καθαρού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ   490.438,60  395.515,00  94.923,60  3.955,15
ΟΜΑΔΑ Α΄
(πετρέλαιο κίνησης) 
 247.752,00  199.800,00 47.952,00   1.998,00
 ΟΜΑΔΑ Β΄
 (πετρέλαιο θέρμανσης) 
  220.459,60   177.790,00    42.669,60   1.777,90 
 ΟΜΑΔΑ Γ΄
(βενζίνη αμόλυβδη)
22.227,00  17.925,00  4.302,00   179,25


Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμπάκας, www.kalabaka.org και στην διαδικτυακή πύλη, www promitheus.gov.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας, στο τηλέφωνο 2432350251 κ. Γκουζιώτης Δημήτριος.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτική Διακήρυξη

2. Μελέτη

3. Υπεύθυνη Δήλωση

4. Εντυπο Προσφοράς - Βενζίνη

5. Εντυπο Προσφοράς - Πετρέλαιο Θέρμανσης

5. Εντυπο Προσφοράς - Πετρέλαιο Κίνησης

Pin It