Περιληπτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών Αποκομιδής Απορριμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμπάκας σύμφωνα με το ΠΔ 28/1980 και τον Ν.3463/2006, με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ. Ε. Καστανιάς του Δήμου Καλαμπάκας», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας για ΈΝΑ  (1) έτος, προϋπολογισμού 68.076,00 € με Φ.Π.Α.

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 1098,00 €.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 22-7-2016 , ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10.00 π.μ.  ώρα λήξης 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας του Δήμου.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

  • Ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα του αντικειμένου του διαγωνισμού.

Διαθέτουν Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς, μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων με εκδούσα Αρχή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (σύμφωνα με την αριθ. 129043/4345/08.07.2011 Εγκύκλιο του Υπ.Ε.Κ.Α.).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2432350293).

Ο Δήμαρχος Καλαμπάκας

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Pin It

Σύνδεση Χρήστη