Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών της ΔΕΥΑΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95

2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ

3) Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ, στον Κ.Α. 64.00.00.001 στον οποίο προβλέπεται πίστωση για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών

4) Την ανάγκη της ΔΕΥΑΚ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών

5) Την 13/2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και λιπαντικών

6) Την 14/2016 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές

7) Του Ν.3463/06  και ιδιαίτερα το άρθρο 209

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης: για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης, του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσής του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο  ημερήσιο, εβδομαδιαίο ή μηνιαίο δελτίο  τιμών  του  Τμήματος  Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ενώ για τα λιπαντικά την μικρότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος και στο σύνολο τους, για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Δείτε αναλυτικά όλο το κείμενο της διακήρυξης

Δείτε τη σχετική Μελέτη προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών της ΔΕΥΑΚ

Pin It