Διακήρυξη προμήθειας ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων στον Δήμου Μετεώρων οικ. έτος 2021 - 2022

 diamrxeio

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 165/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  4. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ειδικότερα το άρθρο 158 παράγραφος 1δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων στο Δήμο Μετεώρων οικ. ετών 2021-2022. (Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων οδός Ευθ. Βλαχάβα 1, την 15/6/2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 15/6/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για οποιοδήποτε λόγο θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα ήτοι, 22/6/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά την 15/6/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης στην ομάδα και στο σύνολό της, είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (34.472,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. (καθαρή αξία 27.800,00 € και 6.672,00 € ΦΠΑ).

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων, www.dimosmeteoron.com και στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων, στο τηλέφωνο 2432350250 κ. Γκουζιώτης Δημήτριος και 2432350281 Κα Μαραγκού Ανδρομάχη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Διακήρυξη

2. Περιληπτική Διακήρυξη

3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (word)

4. ΤΕΥΔ (word)

 

Pin It