ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2021, 2022 & 2023

 diamrxeio

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 20/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007)
  3. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  5. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ειδικότερα το άρθρο 158 παράγραφος 1δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (Διεθνής) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και της Α/θμιας & Β/θμιας σχολικής επιτροπής και καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μετεώρων, για τα έτη 2021-2022 & 2023, (δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01-03-2021 και ώρα 07:00:00.    

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31-03-2021 και ώρα: 21:00:00.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε ομάδας.

Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Μετεώρων.

Κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες, εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (780.009,60 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. (καθαρή αξία 629.040,00 € και 150.969,60 € ΦΠΑ).

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ/ΛΙΤΡΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

300.000

0,973

291.900,00

         

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

291.900,00

ΦΠΑ 24%

70.056,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

361.956,00

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ ---- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ/ΛΙΤΡΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

160.000

0,691

110.560,00

         
       

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

110.560,00

ΦΠΑ 24%

26.534,40

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

137.094,40

         

2

Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

130.000

0,691

89.830,00

         

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

89.830,00

ΦΠΑ 24%

21.559,20

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

111.389,20

         

3

Β/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

130.000

0,691

89.830,00

         

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

89.830,00

ΦΠΑ 24%

21.559,20

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

111.389,20

   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1+2+3

290.220,00

ΦΠΑ 24%

69.652,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1+2+3

359.872,80

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ---- ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ/

ΛΙΤΡΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

40.000

1,173

46.920,00

         

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

46.920,00

ΦΠΑ 24%

11.260,80

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

58.180,80

 

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων, www.dimosmeteoron.com και στην διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων, στο τηλέφωνο 2432350250 κ. Γκουζιώτης Δημήτριος.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Περιληπτική διακήρυξη

2.Αναλυτική διακήρυξη

3.Ευρωπαϊκή εφημερίδα

4. ΕΕΕΣ

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ομάδα Α'

6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ομάδα Β'

7. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Ομάδα Γ'

 

Pin It