Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους έτους 2021 του Δήμου Μετεώρων

 

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές  Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του Ν. 4412/2016 του Δήμου Μετεώρων, για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης:

  1. Για δημόσιες συμβάσεις έργων σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έργων
  2. Για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών

όπως υποβάλλουν, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου μας συνοδευόμενη με φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού ή μελετητικού τους πτυχίου.

 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΛΙΝΑΣ

 

Συνημμένα Αρχεία:

  1. Αίτηση για Εργολήπτες
  2. Αίτηση για Μελετητές

 

Pin It