Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου

 diamrxeio

 

Ο Δήμος Μετεώρων σύμφωνα , με τις διατάξεις  του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και  μετά της με αριθμ.349/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ,έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου206 του  Ν 3587/2007 , το ΦΕΚ Α’64/14-3—2020 και το ΦΕΚ Α΄68/14-3-2020 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικά διάστημα τεσσάρων και δύο μηνών, συνολικού αριθμού (5) πέντε ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες κατά τη χειμερινή περίοδο   για τις εξής ειδικότητες με τα αντίστοιχα  τυπικά προσόντα.

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Ανακοίνωση

2. Υπεύθυνη Δήλωση

3. Υπεύθυνη Δήλωση

4. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση (ΔΙΜΗΝΑ)

5. Αίτηση υπεύθυνση δήλωση (ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ)

 

Pin It