ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 diamrxeio

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΙΩΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» με προϋπολογισμό000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

1.-Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.dimosmeteoron.com). Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που εγκρίθηκε με τη με αρ. 127/29-11-2017 απόφαση της Αρχής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4534/21-12-2017,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2432350290-92-93, FAX επικοινωνίας 2432350293.

2.-Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την 1 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

3.-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην για έργα κατηγορίας Υδραυλικών ή Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.-Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από του συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού έντεκα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (11.290,32 €) και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνεςαπό την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

5.-Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Προκαταβολή θα χορηγηθεί.

6.-Τόπος εκτέλεσης του έργου: Τοπική Κοινότητα Βασιλικής Δήμου Μετεώρων.

7.-Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα μήνες (12) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8.-Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Προκήρυξη

2. Διακήρυξη

3. Τεχνική Περιγραφή

4. Οικονομική Προσφορά

5. Προϋπολογισμός

6. Τιμολόγιο

7. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

8. Τεχνικές Προδιαγραφές

9. ΤΕΥΔ (word & pdf)

10. Εξώφυλλο μελέτη

 

Pin It