ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Μετεώρων με αντίτιμο

 diamrxeio

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α'/3.3.1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α'/15.3.2010), σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄Β΄και Γ' του Ν.2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».

3.Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28.12.2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

4.Το ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010) έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.  με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).

5.Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/17.06.1980).

6.Την αριθμ. 101/03.4.2020 (ΑΔΑ:ΨΙΖΥΩΕΛ-ΝΙ1) απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

7.Την αριθμ. πρωτ. 5109/48042/15.4.2020 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο μας με αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

8.Την αριθμ. πρωτ. οικ.33079/28.5.2020 (ΑΔΑ:ΩΤ3946ΜΤΛ6-Ν4Η) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρισης σύναψης  δεκαεννιά (19) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους στον Δήμο μας.

 9.Το αριθμ. πρωτ. 33643/02.6.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), προς τον Δήμο μας.

10.Την αριθμ. Πρωτ. 130101/12.8.2020 (ΑΔΑ:ΩΟΨ7ΟΡ10-ΤΟΜ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού επιτροπής για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο.

11.Την υπ’ αριθμ. 256/22.9.2020 (ΑΔΑ:ΩΚ7ΓΩΕΛ-Κ45) απόφαση του Ο.Ε. του Δήμου Μετεώρων με την οποία καθορίστηκαν οι ειδικότητες για την σύναψη συμβάσεων μέχρι εννέα (9) μηνών στον Δήμο Μετεώρων.

12.Την αριθμ. Πρωτ. 11972/19.10.2020 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του καλλιτεχνικού προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού στον Δήμο Μετεώρων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2020-2021, αναλυτικότερα:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Ειδικά, τυπικά, συνεκτιμώμενα προσόντα

Χρονική Διάρκεια

Κωδικός θέσης 01

Έγχορδα με δοξάρι (βιολί)

(1)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δίπλωμα ή Πτυχίο βιολιού αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και Πτυχίο Ειδ. Αρμονίας ή Αντίστιξης

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τουλάχιστον 5ετή διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α στο βιολί.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες, ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

9μήνες

Κωδικός θέσης 02

Ξύλινα Πνευστά (φλάουτο)

(1)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δίπλωμα ή πτυχίο πλαγίαυλου (φλάουτου) αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και Πτυχίο Ειδ. Αρμονίας ή Αντίστιξης

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τουλάχιστον 5ετή διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α στο φλάουτο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες, ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

9 μήνες

Κωδικός θέσης 03

Ξύλινα Πνευστά (Σαξόφωνο)

(1)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δίπλωμα ή Πτυχίο Σαξοφώνου αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος  της ημεδαπής ή αλλοδαπής  και Πτυχίο Ειδ. Αρμονίας ή Αντίστιξης

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:  Διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία/ Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α στο Σαξόφωνο.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε φιλαρμονική, ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες ,ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

9 μήνες

Κωδικός θέσης 04

Παραδοσιακό κλαρίνο

(1)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Πτυχίο ειδίκευσης οργάνου ή

πτυχίο του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου ή Δίπλωμα ή Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του αρθ.8 παρ. 5 του Ν 2158/1993.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες, ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, ερευνητικό έργο στην παραδοσιακή μουσική, συστάσεις-διακρίσεις, κλπ.

9 μήνες

Κωδικός θέσης 05

Έγχορδα με δοξάρι (βιολοντσέλο)

(1)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δίπλωμα ή Πτυχίο Βιολοντσέλου αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής .

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α στο Βιολοντσέλο.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες, ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ,  συστάσεις-διακρίσεις, κλπ.

9 μήνες

Κωδικός θέσης 06

Κρουστά

(1)

Εμπειρία διδασκαλίας σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές και στα παραδοσιακά κρουστά και στα ντραμς.

Σημείωση: Ο καθηγητής να είναι κάτοχος θεωρητικών πτυχίων τουλάχιστον επιπέδου Ειδ. Αρμονίας-Αντίστιξης .

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε φιλαρμονική , ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες, ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

9 μήνες

Κωδικός θέσης 07

Ηλεκτρικό Μπάσο

(1)

Εμπειρία διδασκαλίας σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές στο ηλεκτρικό μπάσο.

Σημείωση: Ο καθηγητής να είναι κάτοχος θεωρητικών πτυχίων τουλάχιστον επιπέδου Ειδ. Αρμονίας-Αντίστιξης .

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες, ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις κλπ

9 μήνες

Κωδικός θέσης 08

Μουσικής Τεχνολογίας - Παραγωγής Ήχου

(1)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δίπλωμα σύνθεσης  αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων μουσικής τεχνολογίας και κειμένου MIDI και ηχοληψίας

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α και γνώσεις ενοργάνωσης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες, ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις, εμπειρία στην οργάνωση προβών χορωδιών και μουσικών συνόλων (παρτιτούρες-ηχητικήή κάλυψη ) κτλ.

9 μήνες

Κωδικός θέσης 09

Φωνητικής

(1)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: Δίπλωμα Μονωδίας αναγνωρισμένου Μουσικού Ιδρύματος  της ημεδαπής ή αλλοδαπής  και Πτυχίο Ειδ. Αρμονίας ή Αντίστιξης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Συμμετοχή σε φιλαρμονική, ορχήστρες-μουσικά σύνολα-χορωδίες ,ηχογραφήσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-φεστιβάλ, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διδακτική προϋπηρεσία σε Ωδεία/Μουσικές Σχολές εποπτείας του Υ.ΠΟ.Α

9 μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθ. 16 του Ν. 3584/2007
 3. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για έναν (1) κωδικό θέσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι µπορούν να συνάψουν µόνο µία σύµβαση µε τον φορέα.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση που χορηγείται από τον Δήμο Μετεώρων (Γραφείο Πρωτοκόλλου).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, όπου δηλώνεται:

α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

β) Κάθε πράξη του βίου του, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.

γ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

δ) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται ότι τα προσκομιζόμενα αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.
 • Φωτοαντίγραφο των τίτλων  σπουδών τους στο οποίο αναγράφεται ο ακριβής βαθμός , η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται:

Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας-εμπειρίας. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠΠΟΑ (για τις ειδικότητες που απαιτείται).
 • Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.
 • Πρόσθετοι Τίτλοι  σπουδών ( Διδακτορικά , μεταπτυχιακά, κτλ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μετεώρων, Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαμπάκα ΤΚ 42200, γραφείου πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2432350216). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Υποβολή της αίτησης συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου στη διεξαγωγή τυχόν πρακτικής δοκιµασίας (ακρόαση).

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

 • Ο έλεγχος των τυπικών, ειδικών και επικουρικών προσόντων των υποψηφίων, η επιλογή των μεταξύ αυτών καταλληλότερων, η κατάταξη των επιλεγόμενων κατά αξιολογική σειρά, και εφόσον κριθεί αναγκαίο η διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίσθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα  με το άρθρο 4 του Π.Δ. 524/198, εντός 6 εργάσιμων ημερών από την λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών( αρ.5 ΠΔ 524/80).
 • Οι πίνακες  κατάταξης των υποψηφίων θα  αναρτηθούν  στον πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Μετεώρων.
 • Η πρόσληψη των επιτυχόντων καθώς και το σύνολο ωρών διδασκαλίας  που θα τους ανατεθούν, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν σε κάθε Τμήμα ή Σχολή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/17-6-1980. Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μετεώρων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Προκήρυξη

2. Αίτηση

3. Υπεύθυνη Δήλωση 1

4. Υπεύθυνη Δήλωση 2

5. Υπεύθυνη Δήλωση 3

 

Pin It