Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"

 diamrxeio

 

Ο Δήμος Μετεώρων έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
 2. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οικ.3955/21.01.2019 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2019.
 3. Την υπ’ αριθ. 242/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με γιατρό ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου μας, στο πλαίσιο του προγράμματος "Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής έτους 2020-2021 (πρόσκληση 9542/16-7-2020) στο οποίο έχουν ενταχθεί οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου μας.
 4. Την ανάγκη παρακολούθησης της σωματικής υγείας των βρεφών και των νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς και συμμετέχουν στη δράση.
 5. Την αριθμ. πρωτ. 9871/28.08.2020  βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Δήμου Μετεώρων να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, με αντικείμενο την παρακολούθηση της σωματικής υγείας των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, που έχουν ενταχθεί στη χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση "Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής  έτους 2020-2021"(πρόσκληση 9549/16-7-2020), με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας τους και την αποφυγή επιδημιών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένας (1) ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Παιδιάτρου με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της μέχρι 31.07.2021.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου
 4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή Βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των απαιτούμενων  προσόντων
 3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Η κατάταξη των υποψηφίων και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το βαθμό του   Πτυχίου ή  του διπλώματος Ιατρικής ΑΕΙ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μετεώρων, Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 42200  Καλαμπάκα, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο του Δήμου, υπόψιν κας Μέλλιου Βάιας (τηλ. επικοινωνίας: 2432350216)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 05.09.2020 έως και 14.09.2020.

 

Ο Δήμαρχος  Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος

 

Pin It