ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 diamrxeio

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Μετεώρων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Καλομοίρα του Δήμου Μετεώρων που θα λειτουργεί αποκλειστικά ως δημοτικός ξενώνας, αντί του ποσού των 500,00€ ετησίως. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα, αριθμ.: 3, 1ος όροφος) στις 02-06-2020, ημέρα: Τρίτη και ώρα: 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί, αφού προσκομίσουν πρώτα στην αρμόδια Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

1.-Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού εγγύησης συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού 50,00€

2.-Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση της παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

3.-Δημοτική Ενημερότητα ότι δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Μετεώρων για οποιαδήποτε αιτία.

4.-Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης στις εφημερίδες, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης (ΑΔΑ: 6ΙΒ9ΩΕΛ-ΗΥ2) βρίσκονται προς ενημέρωση στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 24323-50240.

Διακήρυξη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:59/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων (ΑΔΑ: ΩΙ3ΝΩΕΛ-ΥΔΖ).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

 

Pin It