Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Τετράμηνη απασχόληση)

 diamrxeio

 

 Ο Δήμος Μετεώρων σύμφωνα , με τις διατάξεις  των άρθρων 170 και 206 του Ν.3584/2007 και  μετά της με αριθμ.129/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ,έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου206 του  Ν 3587/2007 , το ΦΕΚ Α’64/14-3—2020 και το ΦΕΚ Α΄68/14-3-2020 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου , για χρονικά διάστημα τεσσάρων μηνών,συνολικού αριθμού (4) τεσσάρων   προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Κείμενο Διακήρυξης

2. Υπεύθυνη Δήλωση 1

3. Υπεύθυνη Δήλωση 2

4. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

 

Pin It