Σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

 diamrxeio

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Μετεώρων σύμφωνα, με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 206 του Ν.3584/2007 και μετά της με αριθμ.120/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής ,έχοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου206 του  Ν 3587/2007 , το ΦΕΚ Α’64/14-3—2020 και το ΦΕΚ Α΄68/14-3-2020 ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, συνολικού αριθμού (3) τριών προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Αναλυτικό Κείμενο Διακήρυξης

2. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

3. Υπεύθυνη Δήλωση 1

4. Υπεύθυνη Δήλωση 2

5. Αναλυτικό Κείμενο Διακήρυξης (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 

Pin It