Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο "Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων"

 diamrxeio

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Καστανιάς του Δήμου Μετεώρων» προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ 68.076,00 €

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Καλαμπάκας στην οδό Ευθ. Βλαχάβα 1, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται στο 1684/2020 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν

  1. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην Αποκομιδή Απορριμμάτων και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο site του Δήμου www.dimosmeteoron.com

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων, οδός Ευθ. Βλαχάβα 1 στα τηλέφωνα 2432350292 και 2432350293, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosmeteoron.com όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

Σχετικά Έντυπα:

1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

2. Πλήρες κείμενο διακήρυξης

3. Περιληπτική διακήρυξη

4. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

5. ΤΕΥΔ

Pin It