Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ"

 diamrxeio

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

  1. Ο Δήμος Μετεώρων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ», με προϋπολογισμό 3.410.000,00 € με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) :Χωματουργικά-αντιστηρίξεις: 814.536,60 €, Σκυροδέματα: 1.533.110,85 €, Σωληνώσεις-δίκτυα: 353.533,51 €.
  2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimosmeteoron.com. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350290-92, FAX επικοινωνίας 2434350293, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γεωργία Ράπτη.
  3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 17-03-2020 και ώρα 10:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
  5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 55.000,00 και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  6. Χρηματοδότηση : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
  7. Τόπος εκτέλεσης του έργου : Δ.Κ. Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων.
  8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 18 (δεκαοκτώ) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 

Σχετικά Έντυπα:

1. Πλήρες κείμενο διακήρυξης

2. Συγραφή υποχρεώσεων

3. Τεχνική Περιγραφή

4. Προμέτρηση

5. Τεχνικές Προδιαγραφές

6. Τιμολόγιο

7. Προϋπολογισμός Μελέτης

8. Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ)

9. Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ)

10. Οριζοντιογραφία 1

11. Οριζοντιογραφία 2

12. Οριζοντιογραφία 3

13. Οριζοντιογραφία 4

14. Περιεχόμενα

15. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

16. ΤΕΥΔ

17. Περίληψη Διακήρυξης (ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

18. Περίληψη Διακήρυξης (ΚΗΜΔΗΣ)

19. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΧΕΤΟΥ 1

20. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΟΧΕΤΟΥ 2

Pin It