Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού "Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων""

 diamrxeio

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ εκτιμώμενης αξίας 548.800,00 € χωρίς ΦΠΑ και 680.512,00 € (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ ) :

και με προαίρεση ενός έτους ανώτατου προϋπολογισμού 274.400,00 € και συνολικού προϋπολογισμού (περιλαμβανόμενου του ΦΠΑ) : 340.256,00 €

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Μετεώρων , Δ/νση Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας, Ταχ. Δ/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1,

Τ.Κ. 42 200 Καλαμπάκα,  Τηλ. 2432350200, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Δ/νση Τ.Υ. Περ/ντος & Πολ/μιας,

Ιστοσελίδα: www.dimosmeteoron.com

 2) Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική  άποψη  προσφοράς   βάση τιμής .

 3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.dimosmeteoron.com.

4) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5) Δικαιούμενοι συμμετοχής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

6) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:

- Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε. - τύπο: 23/12/2019 ημέρα Δευτέρα

- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 28/01/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα 03/02/2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ.

- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:83544

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

7) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Μετεώρων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. εξόδων 20-6277.017 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα.

11) Εγγυήσεις:

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού έντεκα χιλιάδων (11.000) ευρώ

12) Προδικαστική Προσφυγή: Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.  

15) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr), καθώς και στο site του Δήμου www.dimosmeteoron.com, ενώ η παρούσα περίληψη στις εφημερίδες, το διαύγεια και τον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

 

Σχετικά Έντυπα:

1. Πλήρες κείμενο διακήρυξης

2. Προκήρυξη

3. ΕΕΕΣ

Pin It