Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων

Εκτύπωση

Ο Δήμος Μετεώρων, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου (κτίριο και έκταση δέκα (10) στρεμμάτων περίπου), για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων εντός της Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων και σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) μέτρων από κατοικημένη περιοχή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Μετεώρων, έγγραφη προσφορά – πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Α. Αίτηση του ενδιαφεροµένου στην οποία θα αναγράφει κάθε λεπτοµέρεια για το προσφερόµενο ακίνητο (κυριότητα, θέση, επιφάνεια σε m2 , κ.λ.π.) και το ζητούµενο µίσθωµα.

Β. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 10% επί της προσφοράς, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από 10/01/2019 μέχρι 29/01/2019.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, βρίσκονται προς ενημέρωση στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 24323-50284.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Δ. ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΙΝΑΝΗΣ

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτική Διακήρυξη