Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων οικονομικών ετών 2019-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 279/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Την υπ’ αριθμ. 254/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007)
  4. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  6. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ειδικότερα το άρθρο 158 παράγραφος 1δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (Διεθνής) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και της Α/θμιας & Β/θμιας σχολικής επιτροπής και καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μετεώρων, για τα έτη 2019-2020, (ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-12-2018 και ώρα 10:00:00    

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20-01-2019 και ώρα: 18:00:00.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες. Σε κάθε περίπτωση η προμήθεια θα γίνεται μόνο εντός της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Μετεώρων.

Κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ (536.083,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

ΟΜΑΔΑ Α΄ ---- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ/

ΛΙΤΡΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

170.000

1,175

199.750,00

         
   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

199.750,00

   

ΦΠΑ 24%

47.940,00

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

247.690,00

                                     ΟΜΑΔΑ Β΄ ---- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ/

ΛΙΤΡΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

100.000

0,914

91.400,00

         
   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

91.400,00

   

ΦΠΑ 24%

21.936,00

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

113.336,00

2

Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

65.000

0,914

59.410,00

         
   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

59.410,00

   

ΦΠΑ 24%

14.258,40

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

73.668,40

3

Β/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

65.000

0,914

59.410,00

         
   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

59.410,00

   

ΦΠΑ 24%

14.258,40

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

73.668,40

         
 

ΣΥΝΟΛΟ 1+2+3

260.672,80

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ ---- ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΛΙΤΡΑ

ΤΙΜΗ/

ΛΙΤΡΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

1

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

17.000

1,315

22.355,00

         
   

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

22.355,00

   

ΦΠΑ 24%

5.365,20

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

27.720,20

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Μετεώρων, www.dimosmeteoron.com και στην διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Μετεώρων, στο τηλέφωνο 2432350251 κ. Γκουζιώτης Δημήτριος.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

Σχετικά Αρχεία:

1. Πλήρες κείμενο Διακήρυξης

2. Μελέτη

3.Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

4. Έντυπο προσφοράς - Πετρέλαιο Κίνησης

5. Έντυπο προσφοράς - Πετρέλαιο θέρμανσης

6. Έντυπο προσφοράς - Βενζίνης

Pin It