Διακήρυξη Δημοπρασίας της πράξης "Αγροτική Οδοποιία Δήμου Καλαμπάκας"

Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ διακηρύττει ότι την 4η του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους  2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Μετεώρων , θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την πράξη με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006115647 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό  29.349,20 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, με προϋπολογισμό 98.069,71 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, με προϋπολογισμό 223.986,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) δ) κατηγορία ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ, με προϋπολογισμό 7.734,90 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 11/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μετεώρων, ανέρχεται στο ποσό των 365.322,58  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 453.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου Δήμου Μετεώρων, οδός Ευθυμίου Βλαχάβα 1, 42200, Καλαμπάκα, μέχρι τις 30/11/2018.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου κάτω των ορίων.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις  εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2,00 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 7.306,45 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 120 (εκατόν είκοσι)  ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι  2018ΣΕ08210027.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μετεώρων. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Μετεώρων και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μετεώρων (τηλ.: 2432350290-92-93, Φαξ:2432350293), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Καλαμπάκα, 06/11/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΣΙΝΑΝΗΣ

 

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτική Διακήρυξη

2. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

3. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

4. Τεχνική Περιγραφή

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Προϋπολογισμός

7. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

8. ΤΕΥΔ (Αρχείο PDF και Αρχείο DOC)

9. Τιμολόγιο

10. Εξώφυλλο Μελέτης

11. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Pin It

Σύνδεση Χρήστη