Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Καλαμπάκας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στη Καλαμπάκα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 , του Ν. 3463/2006 

Κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν συμμετοχή στη δημοπρασία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης δηλαδή έως και την 5η  Οκτωβρίου  2018, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καταθέτοντας αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία θα περιγράφεται το ακίνητο που διατίθεται και όλα τα δικαιολογητικά που αναλυτικά περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Ειδικότερα ο Δήμος Μετεώρων ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο που θα στεγάσει το 1ο Νηπιαγωγείο Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων.

Το ακίνητο που θα μισθωθεί θα πρέπει να βρίσκεται εντός  των διοικητικών ορίων της  Κοινότητας Καλαμπάκας και συγκεκριμένα από την αρχή της οδού Βλαχάβας – Δημητρίου Λιαπίδη – Χ. Μάη – Αμερικής – Τρικάλων – Δημουλά – Ε.Ο. Τρικάλων Ιωαννίνων – Μετεώρων και Ιωαννίνων. Η θέση του ακινήτου να είναι εύκολα προσπελάσιμη στα μέσα μεταφοράς, αλλά με ταυτόχρονη ασφαλή πρόσβαση (αναλυτική περιγραφή και λοιπά στοιχεία βλ. αναλυτική διακήρυξη αρ. πρωτ 9777/11-9-2018 ΑΔΑ : 682ΝΩΕΛ-9ΟΖ).

Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από το Δήμο ΜΕΤΕΏΡΩΝ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2432350240.

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Σινάνης

Σχετικά Έντυπα:

1. Αναλυτική Διακήρυξη

 

Pin It