Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμπάκας»

Ο Δήμαρχος Μετεώρων διακηρύσσει ότι:

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμπάκας» προϋπολογισμού 216.380,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 12/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής στο σύνολό της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Φορείς  χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπ.Εσωτερικών: ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) (αρ. Απόφασης Ένταξης  33634/26-6-2018) και ο Δήμος Καλαμπάκας : ΚΑ 15-7135.002  του οικονομικού έτους 2018.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9/2018  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς  φορείς που έχουν ψηφιακή υπογραφή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 και στο Ν.4412/2016.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 1/10/2018 και ώρα 10:00μμ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής http://www.kalabaka.org/site/Ενημέρωση-Διαγωνισμοί-Δημοπρατήσεις Τεχνικών Εργων, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα :2432350290

Καλαμπάκα, 5 /9 /2018

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Σχετικά Αρχεία:

1. Αναλυτική Διακήρυξη

2. Μελέτη Παιδικών Χαρών

3. Έντυπο Προσφοράς (Αρχείο PDF - Αρχείο DOC)

4. ΤΕΥΔ (Αρχείο PDF - Αρχείο DOC)

Pin It