Πρόσκληση στην 7/2020 δια περιφοράς συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας στις 2/10

 

diamrxeio

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύμφωνα  με:
α) το άρθρο 184 Ν. 4365/2019,
β) το άρθρο 10 της Πράξης Nομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης  Κορωνοίου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),
γ) την με αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας
δ) το άρθρο 67 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α), β) και γ) διατάξεις.

ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Στην7η τακτική δια περιφοράς  συνεδρίαση της Κοινότητας Καλαμπάκας που θα γίνει την 2η του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ περί χορήγησης άδειας εκσκαφής σε πεζοδρόμια και δρόμους για την κατασκευή υπόγειων Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  2. Αίτηση Κλουτσοθύμιου Βασιλικής( παραχώρησης θέσης πάρκινγκ, λόγω αναπηρίας, επί της οδού Ιωάννη Ζιώγα).
  3. Αίτηση Κουκοράβα Ελευθερίου (σύνδεση οικοπέδου με το δίκτυο ύδρευσης)

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμπάκας

Σινάνης  Αθανάσιος

 

Pin It