ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

20160810 122149ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Προϋπολογισμός : 170.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.)

Το έργο με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΑΡΩΘΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», αφορά στην προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου, χωρητικότητας 4m3, για τον οδοκαθαρισμό της πόλης της Καλαμπάκας.

Pin It