ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, MIS 5001190 (ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

ΕΣΠΑ 2014-2020

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας 2014-2020»

ydreusiΥποέργο 1: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.507.493,13€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Το υποέργο με τίτλο " ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ " αφενός περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν την αντικατάσταση μεγάλου μέρους του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου και αφετέρου την επέκτασή του, προκειμένου να συμπεριλάβει και νεοεντασσόμενες στον πολεοδομικό ιστό περιοχές. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης , πλήρως συμβατό με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (σε επίπεδο εξοικονόμησης νερού, ελέγχου ποιότητας νερού, κλπ), που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Δήμου σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα.
Το συνολικό μήκος των σωληνώσεων των υδρευτικών έργων της Καλαμπάκας είναι 62.528,00m.

Υποέργο 2:  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  38.400,00€ (χωρίς ΦΠΑ).

Το υποέργο με τίτλο ''ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ'' αφορά την αρχαιολογική παρακολούθηση , σε όλες τις εκσκαφικές εργασίες και διαμορφώσεις, στα πλαίσια του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως: διάνοιξη ορυγμάτων για την τοποθέτηση των αγωγών, διάνοιξη φρεατίων, συνδέσεων αγωγών με τοπικές δεξαμενές, αλλά και κάθε συναφή εκσκαφική εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση του τεχνικού έργου.

Pin It