Δήλωση Βάπτισης (άρθρο 26 & 27 ν. 344/1976)

Εκτύπωση

Η δήλωση βάπτισης καταχωρείται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης.

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση στον τόπο βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης) και η οποία έκθεση διαβιβάζεται στο ληξίαρχο του τόπου γέννησης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Δήλωση βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο.

  • Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας διαβατήριο και άδεια διαμονής.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι γονείς του παιδιού και οι δύο ή άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Σύμφωνα με τον ν. 4144/2013 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ για τις βαπτίσεις μετά τις 8/5/2013.

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013(8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, του άρθρου 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε δηλ. από την 90η ημέρα, μέχρι και την 180η με παράβολο 4,50 € και μετά την 180η ημέρα, με παράβολο 13,50 €.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 & 26 του ν. 344/1976 η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία (δηλαδή πρόσδοση κυρίου ονόματος) μόνο όταν στη δήλωση της βάπτισης στο Ληξιαρχείο, προβαίνουν και οι δύο γονείς από κοινού ή ο ένας γονέας με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα αναφέρεται το κύριο όνομα που θα λάβει το τέκνο τους.