Δήλωση Θανάτου (άρθρα 32 & 33 ν. 344/1976)

Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή του τόπου ταφής.

Προθεσμία Δήλωσης: 24 ώρες από το γεγονός ή μετά την παρέλευση της προθεσμίας, ΑΚΕΙ να μην έχει γίνει ο ενταφιασμός.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανούντος.

  • Η αστυνομική ταυτότητα του θανούντος ή της θανούσης – ΑΜΚΑ – ΑΦΜ – και φορέας ή φορείς συνταξιοδότησης αν ήταν συνταξιούχος.

  • Διαβατήριο -Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ή μεταφρασμένο διαβατήριο (για αλλοδαπούς).

  • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Με δήλωση του δηλούντος το θάνατο, θα σημειώνεται στη Λ.Π. θανάτου ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και ώρα αυτού.

Αν η ΛΠΘ συντάσσεται σε Ληξιαρχείο, που είναι διαφορετικό από το Ληξιαρχείο που πρόκειται να γίνει η ταφή, για την αναγραφή του τόπου ενταφιασμού στη ΛΠΘ απαιτείται έγγραφη έγκριση του Δήμου, στον οποίο θα γίνει η ταφή και ενδεχόμενα απόδειξη καταβολής των τελών ενταφιασμού.

Η διαδικασία προσκόμισης των απαραίτητων αυτών δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ. με fax).

Για την περίπτωση που είναι αδύνατον να υπάρξει έγγραφη έγκριση του Δήμου (π.χ. το Σαββατοκύριακο), αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο, ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις και ενέργειες π.χ. πληρωμή τελών και ο ενταφιασμός θα γίνει στον τόπο που αναγράφεται στην ΛΠΘ.

Pin It