Δήλωση Θανάτου

Δήλωση Θανάτου

Που γίνεται η δήλωση θανάτου 

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής/αποτέφρωσης

Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου

Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, χωρίς να έχει γίνει δήλωση στο Ληξιαρχείο, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016) .

Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου

  • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου που βεβαιώνει το θάνατο, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ (υπ΄αρ. γνωμοδότηση ΝΣΚ292/2015).  Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα.  (υπόδειγμα εντύπου δήλωσης θανάτου)
    • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.
    • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου τρίτης χώρας , διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής.
    • Σε περίπτωση που ο ενταφιασμός γίνει στο  κοιμητήριο της πόλης της Καλαμπάκας, απαιτείται η απόδειξη πληρωμής τελών ενταφιασμού (80€).

Περίπτωση αποτέφρωσης

Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται Λ.Π. Θανάτου εντός εξήντα (60) ωρών από το θάνατο και αφού προηγουμένως προσκομισθούν πέρα των προαναφερόμενων απαιτούμενων δικαιολογητικών και τα εξής:

  • Δήλωση του θανόντος ενώπιον συμβολαιογράφου όπου ορίζει ότι επιθυμεί μετά το θάνατό του, την ταφή ή την αποτέφρωσή του ή σε περίπτωση μη ύπαρξης της προαναφερόμενης δήλωσης τότε θα πρέπει να συντάσσεται έγγραφη δήλωση συζύγου/συμβίου ή των συγγενών Α΄ ή Β΄ συγγένειας του θανόντος, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
  • Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει ότι βάσει διενεργηθείσας νεκροψίας, πρόκειται για θάνατο που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και όχι για βίαιο θάνατο και ότι αφαιρέθηκαν από τη σορό τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά μέρη. Η προαναφερόμενη πιστοποίηση πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια αρχή της κατοικίας του ή του τόπου ασκήσεως του επαγγέλματος του.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση του Θανάτου γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.


Τηλέφωνo : 24323 50215, 24323 50219

Pin It