Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Δημότη Καλαμπάκας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Δήμο Καλαμπάκας με τα στοιχεία της διεύθυνσης
  5. Εκκαθαριστικό εφορίας

Αρχεία

1. Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για τη μονιμότητα

Pin It