Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Εκτύπωση

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες.

Συγκεκριμένα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Α. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, του Νόμου 3852/2010 για:

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Μελη Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος: Φροσυνάκη Μαρία

Τακτικά Μέλη:

 1. Αναγνωστόπουλος Άλκης (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Δρούγκα Σοφία (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 3. Ζαμπούρας Δημήτριος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 4. Κουκουράβα - Γκαραγκάνη Μαρία (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 5. Ράντος Κων/νος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 6. Αβραμόπουλος Νικόλαος (σύμβουλος μειοψηφίας)
 7. Παπανικολάου Γεώργιος (σύμβουλος μειοψηφίας)
 8. Κεραμίδας Λεωνίδας (σύμβουλος μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. Τσιαντούλας Στέργιος (σύμβουλος πλειοψηφίας)
 2. Λύπας Δημήτριος (σύμβουλος μειοψηφίας)
 3. Ζαρόπουλος Ιωάννης (σύμβουλος μειοψηφίας)