Αντιδήμαρχοι

Εκτύπωση

Τον Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπο.

 Ειδικότερα, για τον Δήμο Μετεώρων από 09/11/2018 οι Αντιδήμαρχοι είναι οι κάτωθι:

1. Τον Δηµοτικό σύµβουλο κ. Βουρλίτση Δηµήτριο ως αντιδήµαρχο Περιφέρειας µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

2. Τον Δηµοτικό σύµβουλο κ. Γιαννούλα Ιωάννη ως αντιδήµαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

3. Τον Δηµοτικό σύµβουλο κ. Αναγνωστόπουλο Άλκη ως αντιδήµαρχο Έργων χωρίς αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

4. Τη Δηµοτική σύµβουλο κ. Κουκουράβα-Γκαραγκάνη Μαρία ως αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

5. Την Δηµοτική σύµβουλο κ. Μπαντέκα-Νάνη Ευαγγελία ως αντιδήµαρχο Πολιτισµού, Παιδείας και Κοινωνικής Μέριµνας µε αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

6. Τον Δηµοτικό σύµβουλο κ. Παπαγεωργίου Χρήστο ως αντιδήµαρχο Οικονοµικών χωρίς αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

7. Τον Δηµοτικό σύµβουλο κ. Ράντο Κων/νο ως αντιδήµαρχο Τουρισµού και Αθλητισµού χωρίς αντιµισθία και µε αρµοδιότητες:

Β. Αναπλήρωση ∆ηµάρχου λόγω απουσίας ή κωλύµατος ως εξής:

Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Ράντος Κωνσταντίνος, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κο Παπαγεωργίου Χρήστο.

Γ. Αναπλήρωση Αντιδηµάρχων λόγω απουσίας ή κωλύµατος τους θα γίνεται ως εξής:

• Τον κο Κωνσταντίνο Ράντο, αναπληρώνει η κα Κουκοράβα Μαρία.
• Την κα Κουκοράβα Μαρία, αναπληρώνει ο κος Βουρλίτσης ∆ηµήτριος.
• Τον κο Βουρλίτση ∆ηµήτριο, αναπληρώνει ο κος Γιαννούλας Ιωάννης.
• Τον κο Γιαννούλα Ιωάννη, αναπληρώνει ο κος Παπαγεωργίου Χρήστος.
• Τον κο Παπαγεωργίου Χρήστο, αναπληρώνει η κα Μπαντέκα Λίλα.
• Την κα Μπαντέκα Λίλα, αναπληρώνει ο κος Αναγνωστόπουλος Άλκη.
• Τον κο Αναγνωστόπουλο Άλκη αναπληρώνει ο κος Ράντος Κωνσταντίνος.